Regulamin sklepu internetowego https://alvare.pl

Spis treści § 1 Postanowienia Ogólne
§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe

§1 Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego https://alvare.pl/ i w szczególności reguluje:

a) warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c) zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;

d) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:

a) Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem https://alvare.pl/

b) Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – ALVARE sp. z o.o. Rozłogi 9 lok. 78, 01-310 Warszawa, firma wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, Numer NIP 5223254065, Numer REGON 524888652, KRS 0001028411, adres poczty elektronicznej: materace@alvare.pl, kontakt pod numerami telefonu: 22 240 11 22 lub 796 354 654 (opłata standardowa wg. właściwego operatora).

c) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;

d) Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e) Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania zamówienia/rejestracji adres mailowy wiadomości pt. „Potwierdzenie otrzymania zamówienia” (§. 3.7. Regulaminu);

f) Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnieniu Klientom formularza zamówienia, Usługa Newsletter. W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;

g) Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta

h) Cena – cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierająca niezbędny podatek VAT). Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w trakcji składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia.

i) Dostawa – ­powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.

1.3 Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego należy wysyłać na adres e-mail materace@alvare.pl natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:

ALVARE Sp. z o.o.

Rozłogi 9 lok.78 01-310 Warszawa

1.4 Klientem Sklepu internetowego może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5 Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę zagranicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

1.6 Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia.

1.7 Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest ALVARE Sp. z o.o. Rozłogi 9 lok. 78 Warszawa, firma wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, Numer NIP 5223254065, Numer REGON 524888652, KRS 0001028411 adres poczty elektronicznej: materace@alvare.pl, kontakt pod numerami telefonu: 22 240 11 22 lub 796 354 654 (opłata standardowa wg. właściwego operatora).

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

2.1 W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

2.3 Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną:

2.3.1. Usługa Konto Klienta:

 1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
 2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło. W przypadku zakładania Konta Klienta przez firmę, oprócz danych wymienionych powyżej konieczne jest podanie nazwy firmy oraz Numeru NIP.
 3. Klient, który dokonał Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli zaznaczył opcję „Zapisz na Newsletter”)
 4. Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.3.2. Usługa interaktywny formularz:

 1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
 2. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

2.3.3. Usługa Newsletter:

 1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Newsletter” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się”, bądź w momencie w którym klient zaznaczył stosowne pole (check-box) w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.
 2. Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną Newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

2.4.1. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy materace@alvare.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu).

2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

2.4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

2.4.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

2.4.4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia (patrz § 7 Regulaminu)

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:

a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu internetowego;

b) złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy";

3.2. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów Sklepu internetowego polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące Klienta przedmioty znajdują się w koszyku, należy wybrać sposób dostawy i metodę płatności.

3.3. W przypadku wyboru „szybkich zakupów" (pkt §3.1.b) Regulaminu), po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka" , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka " i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienie Klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. W kolejnym kroku Klient proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności.

3.4. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.

3.5. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem.

3.6. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub w inny z równoważnym sformułowaniem.

3.7. Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

3.8. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego (§3.7 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3.9. Zamówienie złożone przez Klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje go wiązać.

3.10. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową.

3.11. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość, o której mowa w pkt. 3.10 niniejszego regulaminu)

3.12. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:

a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;

b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;

c) za pomocą Panelu Klienta (dotyczy jedynie zarejestrowanych Klientów)

3.13. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta Sklepu internetowego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-16.00.

3.14. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§4 Płatność, dostawa, odbiór

4.1 Płatność

4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.

4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

-płatność przy odbiorze przesyłki (dla przesyłek za pobraniem)

-płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy

-płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayU

-zakup na raty poprzez system PayU

4.1.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.2. Dostawa

4.2.1. Zamówienia złożone przez klientów Sklepu internetowego kompletowane są przez Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3.10 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.

4.2.2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę zagranicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

4.2.3. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (§ 3.7 Regulaminu).

4.2.4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z § 3.10 Regulaminu.

4.2.5. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru Klienta wskazanego w zamówieniu

4.3. Odbiór towarów

4.3.1. Sprzedawca informuję że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

4.3.2. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

4.3.3. Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

4.3.4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

§ 5 Dane osobowe

5.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.

5.2. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

5.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych.

5.4. Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora danych pisemnie na adres

ALVARE Sp. z o.o.

Rozłogi 9 lok. 78 01-310 Warszawa

bądź też mailowo na adres materace@alvare.pl

§ 6 Reklamacje

6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

6.1.1. Sprzedawca, który jest jednoczesnym gwarantem produktu odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę, oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

ALVARE sp. z o.o.

Rozłogi 9 lok. 78 01-310 Warszawa

6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres reklamacje@alvare.pl lub materace@alvare.pl. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6.1.3.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

6.1.4. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy materace@alvare.pl bądź listownie na adres sklepu:

ALVARE sp. z o.o. Rozłogi 9 lok. 78 01-310 Warszawa

6.2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

6.2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

6.2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

§ 7 Odstąpienie od umowy

7.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

ALVARE Sp. z o.o.

Rozłogi 9 lok. 78 01-310 Warszawa materace@alvare.pl

7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną- od dnia jej zawarcia.

7.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

7.4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie § 7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

7.5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

7.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

7.9.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.9.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.9.6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.9.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

7.9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

7.9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7.9.11 zawartej w drodze aukcji publicznej;

7.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

7.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.10. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

7.11. W przypadku zakupienia produktów o niestandardowych wymiarach takich jak: materace, nakładki, pokrowce o szerokości innej niż 80cm, 90cm, 120cm, 140cm, 160cm, 180cm oraz długości innej niż 200cm nie ma możliwości od odstąpienia umowy.

§ 8 Informacje dodatkowe

8.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze sklepu https://alvare.pl/ spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

8.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

8.1.2. Przeglądarka internetowa: a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej b.) Mozilla FireFox w wersji 4.0 lub nowszej lub c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z

8.1.3. Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH

8.1.4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

8.1.5. Posiadanie przez Klienta konta e-mail.

8.2. Informacja dla Klienta Sklepu internetowego w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:

8.2.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub innego z równoważnym sformułowaniem Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i kolejnych jego podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt – mailowy materace@alvare.pl lub telefoniczny pod numerem 22 240 11 22 lub 796 354 654 (opłata standardowa wg właściwego operatora).

8.2.2. Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu (wiadomość email, o której mowa w § 3.7. Regulaminu). W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres materace@alvare.pl z żądaniem zmiany lub zgłosić chęć zmiany telefonicznie kontaktując się pod numerem telefonu 22 240 11 22 lub 796 354 654 (opłata standardowa wg właściwego operatora).Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.

8.3. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

8.3.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

8.3.1.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej umowy.

8.3.1.2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

8.3.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.5. Zmiany w regulaminie:

8.5.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

8.5.2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

8.5.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

8.6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

8.7. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

8.8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI:

 • Gwarancja  wynosi 10 lat na formatki (tylko materace kieszeniowe) oraz 2 lata  "On Site" na wszystkie elementy materaca
 • Gwarancja jest liczona od daty zakupu
 • Pełna gwarancja "On-Site" - oznacza w przypadku zatwierdzonej naprawy reklamacyjnej pokrycie przez ALVARE kosztów transportu
 • Reklamowany produkt może zostać wysłany i odebrany tylko poprzez naszego zamówionego kuriera w innym przypadku nie zostanie on przyjęty lub potraktowany jako produkt pozagwarancyjny bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów za przesyłkę oraz naprawę
 • Czas naprawy zatwierdzonej reklamacji trwa od 7 do 14 dni roboczych. ( Do czasu naprawy nie dolicza się czasu transportu, który zależny jest wyłącznie od kuriera)

GWARANCJA ROZSZERZONA:

 • Gwarancja wynosi 10 lat i jest liczona od daty zakupu
 • Dotyczy bezpłatnej usługi naprawy formatki lub formatek materaca - uszkodzonych nie z winy użytkownika
 • Koszty dostawy do punktu gwarancyjnego i ponownego przesłania naprawionego materaca ponosi użytkownik

ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA:

 • W celu dobrania odpowiedniego materaca do wagi ciała firma ALVARE  zaleca odbycie wywiadu ze specjalistą medycznym
 • W przypadku zamoczenia produktu należy natychmiast zdjąć pokrowiec i wysuszyć   w temperaturze pokojowej
 • Nie wolno skakać po materacu, chodzić po nim, zalewać ani przegrzewać,
 • Wszystkie pokrowce oprócz modeli Lato-Zima oraz Eco 100 nadają się do prania w 40°C co w znacznym stopniu
 • Zwiększenie  żywotności materaca oraz poprawy komfortu snu można uzyskać poprzez zmiany jego stron góra- dół/przód-tył najlepiej 4x w roku
 • Ze względów zdrowotnych  materac należy wymieniać co 5-7 lat (max 10 lat). Wymiana materaca uzależniona jest od stopnia jego zawilgocenia
 • Zaleca się stosowanie materacy na  stelażu drewnianym (koniecznie elastycznym), którego odległości pomiędzy listewkami nie powinny być większe niż 4-5cm. Najlepsza konfiguracja stelaża to taka, gdzie listewki mają taką samą lub podobną szerokość co przestrzeń między listwami ( łącznie nie więcej niż 8-10cm). Zastosowanie stelaży odbiegających parametrami od powyższych może powodować uszkodzenie materaca. Takie uszkodzenia nie podlegają ogólnym zasadom gwarancji.
 • Moment wymiany materaca zależy od  jego nawilgocenia  wywołanego zwiększoną wilgocią w mieszkaniu lub zwiększoną potliwością osoby lub osób korzystających z niego. Materace firmy ALVARE (w zależności od modelu) są dobrze zabezpieczone lecz   długotrwałe działanie wilgoci może przyczyniać się do powstawania pleśni i grzybów co jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia.
 • Korzystając z materaca nie wolno palić papierosów ani używać wysokiej temperatur (jak płomień z zapalniczki lub zapałek )
 • Materace należy użytkować w pomieszczeniach suchych przewiewnych, zabezpieczonych przed działaniami atmosferycznymi jak bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub deszcz mogący zamoczyć materac
 • Materace i łóżka należy stawiać minimum metr od grzejników lub promienników ciepła
 • Temperatura powietrza w pomieszczenia gdzie usytuowany jest materac powinna oscylować w granicach 10°C -30 °C a wilgotność 40-70
 • Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikające z niezgodności towaru z umową (Dz. U. Nr141, Pozycja 1176 Art 13. Ust. 4)

GWARANCJĄ NIE SĄ OBIĘTE

 • Tolerancja oraz  odkształcenia, które wynoszą do 2cm i są zjawiskiem całkowicie naturalnym nie obniżającym jakości wyrobu 
 • Łączenia  elementów wewnętrznych, które ulegają naturalnym odkształceniom do 2cm nie obniżając jakości wyrobu
 • Zużycia i zmiany  wywołane naturalną eksploatacją produktu. Odkształcenia mogą być wywołane wyższą wagą ciała, sposobem spania, użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem materaca opisanym w niniejszej karcie gwarancyjnej
 • Skakanie po materacu, chodzenie po nim, oraz wszystkie czynności powodujące  uszkodzenie materaca nie są objętą gwarancją
 • Pianki (szczególnie termo) posiadają tendencje do naturalnego dopasowywania się do użytkownika co jest objawem pozytywnym
 • W  produktach mogą występować różne odcienie tkaniny w zależności kąta padania oświetlenia naturalnego i sztucznego co nie jest wadą
 • Niezgodności wzoru oraz odcienia tkaniny w przypadku  dokompletowań produktu
 • Możliwości barwienia się materiału przy siadaniu np: w dżinsach lub innych barwiących materiałów
 • Nie odpowiadamy za uszkodzenia wywołane podczas transportu, które nie zostały zgłoszone w ciągu 24h wraz z protokołem   reklamacyjnym
 • Gwarancji nie dotyczą wszelkie uszkodzenia mechaniczne wywołane z winy użytkownika
 • Gwarancji nie dotyczą uszkodzenia materaca lub odgniecenia wywołana niezgodnym użytkowaniem
 • Gwarancji nie dotyczą wszelkie naprawy produktu przez użytkownika bez wiedzy sprzedającego udzielającego gwarancji
 • Lekkie skurczenie się wypranych pokrowców są rzeczą naturalną i są zależne od temp prania. Po nałożeniu na materac pokrowiec dochodzi do pierwotnego stanu

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest firma ALVARE. Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający ze strony internetowej.Jakie informacje o użytkownikach gromadzi nasza strona internetowa i w jaki sposób może je wykorzystywać? Nasza strona internetowa będzie wykorzystywała (jak również zbierała informacje) o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie. W pojedynczych przypadkach pozwalamy sobie zbierać informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe (np. w przypadku badań ankietowych czy też badania formularzy kontaktowych). Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania zamówienia/usługi etc. Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak: diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną internetową. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową. W szczególnych przypadkach możemy dopuścić sporządzenia zbiorczych raportów/ ogólnych zestawień tematycznych, które zostaną ujawnione osobom trzecim (podane zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników witryny).Uzyskiwane dane możemy przekazywać podmiotom trzecim w przypadku, gdy te podmioty świadczą na naszą rzecz: usługi związane z obsługą naszej strony internetowej, usługi związane z realizacją umów zawartych poprzez naszą stronę internetową, usługi związane ze zbieraniem danych statystycznych, czy też usługi marketingowe (w postaci remarketingu). W każdym takim przypadku podstawą przekazania danych jest zagwarantowanie przez podmiot zewnętrzny gwarancji poufności danych zapisanych w jego bazach. Możemy przekazywać uzyskane dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w przypadku, gdy łączy nas umowa z usługodawcą mającym swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W każdym takim przypadku sprawdzamy czy państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Cookies Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów naszej strony. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies w celach statystycznych, marketingowych (w postaci remarktingu) oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki są dostępne w jej menu lub na stronie producenta. Wyłączenie informacji cookies w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów naszej strony internetowej, jednak może powodować utrudnienia w korzystaniu z niej. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Więcej o plikach cookies przeczytasz m.in. pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Informacja o politykach prywatności dostawców zewnętrznych • Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies • Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies • Disqus – https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy • Twitter – https://twitter.com/privacy Ochrona prywatności osób niepełnoletnich. Nasza strona internetowa nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swojej społeczności. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających naszą stronę internetową (takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane zgodnie z celem w związku z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów. Zabezpieczenia Nasza strona internetowa zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub złożyć skargę do organu nadzorczego. Mogą również Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu. W każdym czasie mogą Państwo także cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszelkich zgłoszeń mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.Kontakt Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też chcą skorzystać z przysługujących Użytkownikowi praw proszeni są o kontakt mailowy z Administratorem danych: handlowy@alvare.pl lub kontakt listowny na adres : ALVARE Inżynierska 9/27 03-410 Warszawa

Co to jest plik „Cookie”?

"Cookies" (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

 

W jakim celu strona internetowa korzysta z plików cookie?

Pliki "cookie" używane na stronie internetowej umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronach internetowych. Stosujemy Ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Ciasteczka pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług. Nie wykorzystujemy Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu. Przykłady wykorzystania plików cookies: dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie, mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics - więcej informacji o plikach Cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html, wykorzystanie mechanizmu sondy badającej preferencje użytkownika, zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści, mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji na rzecz banku, np. w sieci reklamowej Google, programach partnerskich, sieciach afiliacyjnych dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) – więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych w sieci reklamowej Google można znaleźć na stronie: http://support.google.com/adwords/answer/2407785.

 

Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronach mogą być używane dwa rodzaje plików „cookie”: sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

Czy mogę zrezygnować z akceptowania cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje Ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele Ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie Ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

 

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

Dla przeglądarki Firefox: Na górze okna przeglądarki naciśnij przyciskFirefox, (w systemie Windows XP kliknij menuNarzędzia) i wybierz Opcje. Następnie wybierz panel Prywatność. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek. Wybierz okres przechowywania ciasteczek: a) Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko. b) Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoksa. c) Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka. Naciśnij przycisk OK, by zamknąć okno opcji. Więcej o ustawieniach przeglądarki Firefox Dla przeglądarki Google Chrome: Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie: a) Domyślne blokowanie plików cookie - Blokowanie wszystkich plików cookie: wybierz Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się. - Blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych firm, nawet jeśli witryna została dodana do listy Wyjątki i może tworzyć pliki cookie na komputerze. b) Domyślne zezwalanie na pliki cookie - Jeśli chcesz zezwalać zarówno na własne pliki cookie, jak i innych firm, zaznacz Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie. - Aby akceptować tylko własne pliki cookie, zaznacz pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm. Więcej o ustawieniach przeglądarki Chrome Dla przeglądarki Internet Explorer 9: W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK. Więcej o ustawieniach przeglądarki Internet Explorer 9

 

Reklamacje

WARUNKI REKLAMACJI:

 

 • Dział Reklamacji ALVARE.PL chętnie udzieli Państwu pomocy w kwestii reklamowania zakupionego towaru. Prosimy o otworzenie załączonego pilku pdf ‘formularza reklamacyjnego’ i dokładnego opisania wady produktu. Dodatkowo dołączone zdjęcia, gdzie wskazana będzie wada produktu znacznie przyspieszy proces reklamacyjny. Formularz wraz z załączonymi zdjęciamu należy przesłać na adres mail reklamacje@alvare.pl lub drogą listowną na adres Pl. Konstytucji 5  00-657 Warszawa. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i rozpatrzeniu wniosku, Dział Reklamacji ALVARE.PL skontaktuje się z Państwem w celu przekazania dalszych instrukcji. Czas odpowiedzi na zgłoszenie będzie nie dłuższy niż maksymalny, przewidywany dla danego trybu reklamacji. 


Formularz reklamacyjny

 1. otwórz plik pdf
 2. zapisz plik na komputerze 
 3. wydrukuj
 4. wypełnij
 5. wyślij drogą e-mail lub drogą listowną

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy:

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4] [5] [6]

Uwaga: W przypadku zakupienia produktów o niestandardowych wymiarach takich jak: materace, nakładki, pokrowce o szerokości innej niż  80cm, 90cm, 120cm, 140cm, 160cm, 180cm oraz długości innej niż 200cm nie ma możliwości od odstąpienia umowy.

Instrukcja wypełniania (dla sklepu internetowego):

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”;

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”.

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:

- „Odbierzemy rzecz”; lub

- „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub … [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;

b) proszę wpisać:

- „Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”;

- „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;

- Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: … PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około … PLN [proszę wpisać kwotę].”; lub

- Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz

c) proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”.

 


Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

 1. otwórz plik pdf
 2. zapisz plik na komputerze 
 3. wydrukuj
 4. wypełnij
 5. wyślij drogą e-mail lub drogą listowną

Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych1) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1.

 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o in- dywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od war- tości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

 2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

   1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (lite- rackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputero- we);

  plastyczne;

 3. fotograficzne;

 4. lutnicze;

 5. wzornictwa przemysłowego;

 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

 7. muzyczne i słowno-muzyczne;

 8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

 1. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspól- not Europejskich:

  1. dyrektywy 91/250/WE z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów kompute- rowych (Dz. Urz. WE L 122 z 17.05.1991),

  2. dyrektywy 92/100/WE z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz nie- których praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (Dz. Urz. WE L 346 z 27.11.1992),

  3. dyrektywy 93/83/WE z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordynacji niektórych zasad doty- czących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu sate- litarnego oraz retransmisji drogą kablową (Dz. Urz. WE L 248 z 06.10.1993),

  4. dyrektywy 93/98/WE z dnia 29 października 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz. Urz. WE L 290 z 24.11.1993),

  5. dyrektywy 96/9/WE z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz. Urz.

WE L 77 z 27.03.1996).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogło- szenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Opracowano na pod- stawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz.

631, Nr 94, poz. 658,

Nr 121, poz. 843, z

2007 r. Nr 99, poz.

662, Nr 181, poz.

1293.

9) audiowizualne (w tym filmowe).

21. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matema- tyczne.

 1. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną.

 2. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

Art. 2.

 1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pier- wotnego.

 2. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu ze- zwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania.

 3. Twórca utworu pierwotnego może cofnąć zezwolenie, jeżeli w ciągu pięciu lat od jego udzielenia opracowanie nie zostało rozpowszechnione. Wypłacone twórcy wynagrodzenie nie podlega zwrotowi.

 4. Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem.

 5. Na egzemplarzach opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwot- nego.

  Art. 3.

  Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworów.

  Art. 4.

  Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

  1. akty normatywne lub ich urzędowe projekty;

  2. urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;

  3. opublikowane opisy patentowe lub ochronne;

  4. proste informacje prasowe.

   Art. 5.

   Przepisy ustawy stosuje się do utworów:

   1. których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub

11) których twórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub

 1. które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub

 2. które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub

 3. które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.

 1. W rozumieniu ustawy:

  Art. 6.

  1. utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie;

  2. opublikowaniem równoczesnym utworu jest opublikowanie utworu na teryto- rium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w okresie trzydziestu dni od jego pierwszej publikacji;

  3. utworem rozpowszechnionym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został w jakikolwiek sposób udostępniony publicznie;

  4. nadawaniem utworu jest jego rozpowszechnianie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy (naziemny lub satelitar- ny) lub w sposób przewodowy;

  5. reemitowaniem utworu jest jego rozpowszechnianie przez inny podmiot niż pierwotnie nadający, drogą przejmowania w całości i bez zmian programu organizacji radiowej lub telewizyjnej oraz równoczesnego i integralnego przekazywania tego programu do powszechnego odbioru;

  6. wprowadzeniem utworu do obrotu jest publiczne udostępnienie jego orygina- łu albo egzemplarzy drogą przeniesienia ich własności dokonanego przez uprawnionego lub za jego zgodą;

  7. najmem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego czasowo korzystania w celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści ma- jątkowej;

  8. użyczeniem egzemplarzy utworu jest ich przekazanie do ograniczonego cza- sowo korzystania, niemające na celu bezpośredniego lub pośredniego uzy- skania korzyści majątkowej;

  9. odtworzeniem utworu jest jego udostępnienie bądź przy pomocy nośników dźwięku, obrazu lub dźwięku i obrazu, na których utwór został zapisany, bądź przy pomocy urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym utwór jest nadawany;

  10. technicznymi zabezpieczeniami są wszelkie technologie, urządzenia lub ich elementy, których przeznaczeniem jest zapobieganie działaniom lub ograni- czenie działań umożliwiających korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań z naruszeniem prawa;

  11. skutecznymi technicznymi zabezpieczeniami są techniczne zabezpieczenia umożliwiające podmiotom uprawnionym kontrolę nad korzystaniem z chro- nionego utworu lub artystycznego wykonania poprzez zastosowanie kodu do- stępu lub mechanizmu zabezpieczenia, w szczególności szyfrowania, zakłó- cania lub każdej innej transformacji utworu lub artystycznego wykonania lub mechanizmu kontroli zwielokrotniania, które spełniają cel ochronny;

  12. informacjami na temat zarządzania prawami są informacje identyfikujące utwór, twórcę, podmiot praw autorskich lub informacje o warunkach eksplo- atacji utworu, o ile zostały one dołączone do egzemplarza utworu lub są przekazywane w związku z jego rozpowszechnianiem, w tym kody identyfi- kacyjne.

 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o równowartości danej kwoty wyrażonej w euro, należy przez to rozumieć jej równowartość wyrażoną w walucie polskiej, usta- loną przy zastosowaniu średniego kursu euro, lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu euro oraz średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzają- cym dokonanie czynności.

1.

 1. Rozpowszechnianiem utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób satelitarny jest jego rozpowszechnianie poprzez wprowadzenie przez organizację radiową lub tele- wizyjną i na jej odpowiedzialność, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do drogi przekazu prowadzącej do satelity i z powrotem na Ziemię.

 2. Jeżeli rozpowszechnianie utworu drogą emisji radiowej lub telewizyjnej prowa- dzonej w sposób satelitarny ma miejsce w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej, które nie zapewnia poziomu ochrony określonego w rozdziale II dyrektywy Rady Nr 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordy- nacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą kablową (Dz.Urz. WE L 248 z 6.10.1993, str. 15; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, str. 134) oraz gdy:

  1. sygnał przekazujący utwór jest przesyłany do satelity za pośrednictwem ziemskiej stacji nadawczej znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się, że utwór został rozpowszechniony na terytorium Rze- czypospolitej Polskiej przez operatora tej stacji;

  2. sygnał przekazujący utwór jest przesyłany do satelity za pośrednictwem ziemskiej stacji nadawczej znajdującej się na terytorium państwa niebędą- cego członkiem Unii Europejskiej, a rozpowszechnianie utworu odbywa się na zlecenie organizacji radiowej lub telewizyjnej mającej siedzibę w jed- nym z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz główne przedsiębior- stwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się, że utwór został rozpowszechniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez tę organi- zację.

 3. W przypadku gdy sygnał przekazujący utwór jest kodowany w sposób uniemoż- liwiający jego powszechny i nieograniczony odbiór, jest to rozpowszechnianie, w rozumieniu ust. 1, pod warunkiem równoczesnego udostępnienia przez orga- nizację radiową lub telewizyjną, lub za jej zgodą, środków do odbioru tego sy- gnału.

 4. Satelitą jest sztuczny satelita Ziemi działający w pasmach częstotliwości, które na mocy przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) są przeznaczone dla celów emisji sy-

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz.

gnałów przeznaczonych do publicznego odbioru lub dla zamkniętej komunikacji pomiędzy dwoma punktami, przy czym odbiór sygnałów w obu tych przypad- kach musi odbywać się w porównywalnych warunkach.

Art. 7.

Jeżeli umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewi- dują dalej idącą ochronę, niż to wynika z ustawy, do nieopublikowanych utworów obywateli polskich albo do utworów opublikowanych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub równocześnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo opublikowanych po raz pierwszy w języku polskim – stosuje się postanowienia tych umów.

Rozdział 2 Podmiot prawa autorskiego

Art. 8.

 1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

 2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwi- doczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utwo- ru.

 3. Dopóki twórca nie ujawnił swojego autorstwa, w wykonywaniu prawa autorskiego zastępuje go producent lub wydawca, a w razie ich braku – właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Art. 9.

 1. Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Domniemywa się, że wiel- kości udziałów są równe. Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielko- ści udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej.

 2. Każdy ze współtwórców może wykonywać prawo autorskie do swojej części utworu mającej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostałych współtwórców.

 3. Do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców. W przypadku braku takiej zgody każdy ze współtwór- ców może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka uwzględniając interesy wszystkich współtwórców.

 4. Każdy ze współtwórców może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa au- torskiego do całości utworu. Uzyskane świadczenie przypada wszystkim współ- twórcom, stosownie do wielkości ich udziałów.

 5. Do autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom stosuje się od- powiednio przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamko- wych.

1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 246, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr

50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.

Art. 10.

Jeżeli twórcy połączyli swoje odrębne utwory w celu wspólnego rozpowszechniania, każdy z nich może żądać od pozostałych twórców udzielenia zezwolenia na rozpo- wszechnianie tak powstałej całości, chyba że istnieje słuszna podstawa odmowy, a umowa nie stanowi inaczej. Przepisy art. 9 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

Art. 11.

Autorskie prawa majątkowe do utworu zbiorowego, w szczególności do encyklope- dii lub publikacji periodycznej, przysługują producentowi lub wydawcy, a do po- szczególnych części mających samodzielne znaczenie – ich twórcom. Domniemywa się, że producentowi lub wydawcy przysługuje prawo do tytułu.

Art. 12.

 1. Jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pra- cownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wyni- kających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron.

 2. Jeżeli pracodawca, w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszech- nienia, twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni termin na roz- powszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym upływie pra- wa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy, chyba że umowa stanowi inaczej. Strony mogą określić inny termin na przystąpienie do rozpowszechniania utworu.

 3. Jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, z chwilą przyjęcia utworu pracodawca nabywa własność przedmiotu, na którym utwór utrwalono.

Art. 13.

Jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarcze- nia utworu o jego nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że utwór zo- stał przyjęty bez zastrzeżeń. Strony mogą określić inny termin.

Art. 14.

 1. Jeżeli w umowie o pracę nie postanowiono inaczej, instytucji naukowej przysługu- je pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pracownika, który stworzył ten utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Twórcy przy- sługuje prawo do wynagrodzenia. Pierwszeństwo opublikowania wygasa, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo jeżeli w okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany.

 2. Instytucja naukowa może, bez odrębnego wynagrodzenia, korzystać z materiału naukowego zawartego w utworze, o którym mowa w ust. 1, oraz udostępniać ten utwór osobom trzecim, jeżeli to wynika z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostało postanowione w umowie.

  Art. 15.

  Domniemywa się, że producentem lub wydawcą jest osoba, której nazwisko lub na- zwę uwidoczniono w tym charakterze na przedmiotach, na których utwór utrwalono, albo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek sposób w związku z rozpo- wszechnianiem utworu.

  Art. 15a.

  Uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje pierwszeń- stwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego.

  Rozdział 3

  Treść prawa autorskiego

  Oddział 1 Autorskie prawa osobiste

  Art. 16.

  Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szcze- gólności prawo do:

  1. autorstwa utworu;

  2. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępnia- nia go anonimowo;

  3. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;

  4. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;

  5. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Oddział 2 Autorskie prawa majątkowe

Art. 17.

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzysta- nia z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wyna- grodzenia za korzystanie z utworu.

Art. 171.

Opracowanie lub zwielokrotnienie bazy danych spełniającej cechy utworu, dokonane przez legalnego użytkownika bazy danych lub jej kopii, nie wymaga zezwolenia au- tora bazy danych, jeśli jest ono konieczne dla dostępu do zawartości bazy danych i normalnego korzystania z jej zawartości. Jeżeli użytkownik jest upoważniony do

korzystania tylko z części bazy danych, niniejsze postanowienie odnosi się tylko do tej części.

Art. 18.

 1. Autorskie prawa majątkowe nie podlegają egzekucji, dopóki służą twórcy. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelności.

 2. Po śmierci twórcy, spadkobiercy mogą sprzeciwić się egzekucji z prawa autor- skiego do utworu nieopublikowanego, chyba że sprzeciw byłby niezgodny z ujawnioną wolą twórcy co do rozpowszechniania utworu.

 3. Prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1, art. 191, art. 20 ust.

2–4, art. 201, art. 30 ust. 2 oraz art. 70 ust. 3, nie podlega zrzeczeniu się, zbyciu ani egzekucji. Nie dotyczy to wymagalnych wierzytelności.

Art. 19.

 1. Twórcy i jego spadkobiercom, w przypadku dokonanych zawodowo odsprzeda- ży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego lub fotograficznego, przy- sługuje prawo do wynagrodzenia stanowiącego sumę poniższych stawek:

  1. 5 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do rów- nowartości 50.000 euro, oraz

  2. 3 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od rów- nowartości 50.000,01 euro do równowartości 200.000 euro, oraz

  3. 1 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od rów- nowartości 200.000,01 euro do równowartości 350.000 euro, oraz

  4. 0,5 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350.000,01 euro do równowartości 500.000 euro, oraz

  5. 0,25 % części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500.000 euro

   – jednak nie wyższego niż równowartość 12.500 euro.

 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku ceny sprzedaży niższej niż równo- wartość 100 euro.

 3. Oryginalnymi egzemplarzami utworu w rozumieniu ust. 1 są:

  1. egzemplarze wykonane osobiście przez twórcę;

  2. kopie uznane za oryginalne egzemplarze utworu, jeżeli zostały wykonane osobiście, w ograniczonej ilości, przez twórcę lub pod jego nadzorem, po- numerowane, podpisane lub w inny sposób przez niego oznaczone.

Art. 191.

Twórcy i jego spadkobiercom przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości 5

% ceny dokonanych zawodowo odsprzedaży rękopisów utworów literackich i mu- zycznych.

Art. 192.

 1. Odsprzedażą w rozumieniu art. 19 ust. 1 i art. 191 jest każda sprzedaż następują- ca po pierwszym rozporządzeniu egzemplarzem przez twórcę.

 2. Zawodową odsprzedażą w rozumieniu art. 19 ust. 1 i art. 191 są wszystkie czyn- ności o charakterze odsprzedaży dokonywane, w ramach prowadzonej działal- ności, przez sprzedawców, kupujących, pośredników oraz inne podmioty zawo- dowo zajmujące się handlem dziełami sztuki lub rękopisami utworów literackich i muzycznych.

Art. 193.

 1. Do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i art. 191, jest obo- wiązany sprzedawca, o którym mowa w art. 192 ust. 2, a gdy działa na rzecz osoby trzeciej, zawodowo zajmującej się handlem dziełami sztuki lub rękopisa- mi utworów literackich i muzycznych, odpowiada z nią solidarnie.

 2. Sprzedawca jest obowiązany do ujawnienia osoby trzeciej, o której mowa w ust.

  1. Z obowiązku tego może się zwolnić płacąc należne wynagrodzenie.

 3. Twórca utworu, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i art. 191, oraz jego spadkobier- cy mogą domagać się od osób wymienionych w ust. 1 udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia należnego wynagrodze- nia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza lub rękopisu utworu przez okres 3 lat od dnia dokonania odsprzedaży.

Art. 194.

Ceny sprzedaży określone w art. 19 ust. 1 i art. 191 są cenami po odliczeniu podatku od towarów i usług należnego z tytułu dokonanej odsprzedaży oryginalnego egzem- plarza lub rękopisu utworu.

Art. 195.

Przepisy art. 19–194 stosuje się także do oryginalnych egzemplarzy i rękopisów utworów innych niż wymienione w art. 5, których twórcy w dniu dokonania od- sprzedaży mają miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Producenci i importerzy:

  Art. 20.

  1. magnetofonów, magnetowidów i innych podobnych urządzeń,

  2. kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opu- blikowanego utworu,

  3. czystych nośników służących do utrwalania, w zakresie własnego użytku osobistego, utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, przy użyciu urzą- dzeń wymienionych w pkt 1 i 2

   – są obowiązani do uiszczania, określonym zgodnie z ust. 5, organizacjom zbiorowego zarządzania, działającym na rzecz twórców, artystów wykonaw- ców, producentów fonogramów i wideogramów oraz wydawców, opłat w wy- sokości nieprzekraczającej 3 % kwoty należnej z tytułu sprzedaży tych urzą- dzeń i nośników.

 2. Z kwoty uzyskanej z tytułu opłat ze sprzedaży magnetofonów i innych podob- nych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników przypada:

  1. 50 % – twórcom;

  2. 25 % – artystom wykonawcom;

  3. 25 % – producentom fonogramów.

 3. Z kwoty uzyskanej z tytułu opłat ze sprzedaży magnetowidów i innych podob- nych urządzeń oraz związanych z nimi czystych nośników przypada:

  1. 35 % – twórcom;

  2. 25 % – artystom wykonawcom;

  3. 40 % – producentom wideogramów.

 4. Z kwoty uzyskanej z tytułu opłat ze sprzedaży urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników przypada:

  1. 50 % – twórcom;

  2. 50 % – wydawcom.

 5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po za- sięgnięciu opinii organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, stowarzyszeń twórców, artystów wykonawców, organi- zacji producentów fonogramów, producentów wideogramów oraz wydawców, jak również organizacji producentów lub importerów urządzeń i czystych nośni- ków wymienionych w ust. 1, określa, w drodze rozporządzenia: kategorie urzą- dzeń i nośników oraz wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, kierując się zdolnością urządzenia i nośnika do zwielokrotniania utworów, jak również ich przeznaczeniem do wykonywania innych funkcji niż zwielokrotnianie utworów, sposób pobierania i podziału opłat oraz organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnione do ich pobierania.

Art. 201.

 1. Posiadacze urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodar- czą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich, są obowiązani do uiszczania, za pośrednictwem organizacji zbiorowe- go zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, opłat w wysoko- ści do 3 % wpływów z tego tytułu na rzecz twórców oraz wydawców, chyba że zwielokrotnienie odbywa się na podstawie umowy z uprawnionym. Opłaty te przypadają twórcom i wydawcom w częściach równych.

 2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po za- sięgnięciu opinii organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskim lub prawami pokrewnymi, stowarzyszeń twórców oraz wydawców, a także opinii właściwej izby gospodarczej określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniając proporcje udziału w zwielokrotnianych materiałach utworów zwielokrotnianych dla własnego użytku osobistego, spo- sób ich pobierania i podziału oraz wskazuje organizację lub organizacje zbioro- wego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi uprawnione do ich pobierania.

Art. 21.

 1. Organizacjom radiowym i telewizyjnym wolno nadawać opublikowane drobne utwory muzyczne, słowne i słowno-muzyczne wyłącznie na podstawie umowy zawartej z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, chyba że prawo do nadania utworów zamówionych przez organizację radiową lub telewi- zyjną przysługuje jej na podstawie odrębnej umowy.

 2. Twórca może w umowie z organizacją radiową lub telewizyjną zrzec się pośred- nictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, o którym mowa w ust. 1. Zrzeczenie to wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nie- ważności.

21. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do publicznego udostępniania utwo- rów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 1. (uchylony).

 2. (uchylony).

Art. 211.

 1. Operatorom sieci kablowych wolno reemitować w sieciach kablowych utwory nadawane w programach organizacji radiowych i telewizyjnych wyłącznie na podstawie umowy zawartej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

 2. W przypadku sporów związanych z zawarciem umowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 108 ust. 5.

Art. 22.

 1. Organizacjom radiowym i telewizyjnym wolno przy pomocy własnych środków i dla własnych nadań utrwalać utwory w celu zgodnego z prawem korzystania z nich.

 2. Utrwalenia, o których mowa w ust. 1, powinny być zniszczone w terminie mie- siąca od dnia wygaśnięcia uprawnienia do nadania utworu.

 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do utrwaleń dokonanych przy przygotowywaniu własnych audycji i programów mających wyjątkowy charakter dokumentalny, i które zostaną umieszczone w archiwum.

Oddział 3

Dozwolony użytek chronionych utworów

Art. 23.

 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do bu- dowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno- urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

 2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzem- plarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szcze- gólności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

  Art. 231.

  Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące inte-

  gralną i podstawową część procesu technologicznego oraz mające na celu wyłącznie umożliwienie:

  1. przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi przez pośrednika lub

  2. zgodnego z prawem korzystania z utworu.

Art. 24.

 1. Wolno rozpowszechniać za pomocą anteny zbiorowej oraz sieci kablowej utwory nadawane przez inną organizację radiową lub telewizyjną drogą satelitarną albo naziemną, jeżeli następuje to w ramach równoczesnego, integralnego i nieodpłat- nego rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych i przeznaczone jest do oznaczonego grona odbiorców znajdujących się w jednym budynku lub w domach jednorodzinnych obejmujących do 50 gospodarstw domowych.

 2. Posiadacze urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego mogą za ich pomocą odbierać nadawane utwory, choćby urządzenia te były umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych.

 3. (uchylony).

 4. (utracił moc).

Art. 25.

 1. Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji:

   1. już rozpowszechnione:

    1. sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,

    2. aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chy- ba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione,

    3. aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie;

   2. krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów, o których mowa w pkt 1 lit. a i b;

   3. przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych;

   4. mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach; nie upoważnia to jednak do publikacji zbiorów mów jednej osoby;

  krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.

 • Za korzystanie z utworów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, twórcy przy- sługuje prawo do wynagrodzenia.

 • Rozpowszechnianie utworów na podstawie ust. 1 jest dozwolone zarówno w ory- ginale, jak i w tłumaczeniu.

 • Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do publicznego udostępniania utwo- rów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z tym że jeżeli wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie nastąpiła na podstawie umowy z uprawnionym, wynagrodzenie jest wy- płacane za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania pra- wami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

  Art. 26.

  Wolno w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach przytaczać utwory udostęp- niane podczas tych wydarzeń, jednakże w granicach uzasadnionych celem informa- cji.

  Art. 27.

  Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłuma- czeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu.

  Biblioteki, archiwa i szkoły mogą:

  Art. 28.

  1. udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzempla- rze utworów rozpowszechnionych;

  2. sporządzać lub zlecać sporządzanie egzemplarzy rozpowszechnionych utworów w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbiorów;

  3. udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednic- twem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek.

Art. 29.

 1. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpo- wszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.

 2. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach.

21. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w antologiach.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 21, twórcy przysługuje prawo do wy- nagrodzenia.

Art. 30.

 1. Ośrodki informacji lub dokumentacji mogą sporządzać i rozpowszechniać własne opracowania dokumentacyjne oraz pojedyncze egzemplarze, nie większych niż jeden arkusz wydawniczy, fragmentów opublikowanych utworów.

 2. Twórca albo właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi jest uprawniona do pobierania od ośrodków, o których mowa w ust. 1, wynagrodzenia za odpłatne udostępnianie egzemplarzy fragmen- tów utworów.

Art. 301.

Do baz danych spełniających cechy utworu nie stosuje się art. 28, art. 29 ust. 2 i 3 i art. 30.

Art. 31.

Wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory podczas ce- remonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzy- ści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia, z wyłączeniem imprez reklamowych, promocyjnych lub wyborczych.

Art. 32.

 1. Właściciel egzemplarza utworu plastycznego może go wystawiać publicznie, jeże- li nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych.

 2. W razie podjęcia decyzji o zniszczeniu oryginalnego egzemplarza utworu pla- stycznego znajdującego się w miejscu publicznie dostępnym, właściciel jest obo- wiązany złożyć twórcy utworu lub jego bliskim ofertę sprzedaży, jeżeli porozu- mienie się z nim, celem złożenia oferty, jest możliwe. Górną granicę ceny określa wartość materiałów. Jeżeli sprzedaż nie jest możliwa, właściciel jest obowiązany umożliwić twórcy sporządzenie kopii bądź – zależnie od rodzaju utworu – sto- sownej dokumentacji.

  Wolno rozpowszechniać:

  Art. 33.

  1. utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku;

  2. utwory wystawione w publicznie dostępnych zbiorach, takich jak muzea, ga- lerie, sale wystawowe, lecz tylko w katalogach i w wydawnictwach publiko- wanych dla promocji tych utworów, a także w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach w prasie i telewizji, jednakże w granicach uzasadnionych ce- lem informacji;

  3. w encyklopediach i atlasach – opublikowane utwory plastyczne i fotograficz- ne, o ile nawiązanie porozumienia z twórcą celem uzyskania jego zezwolenia napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Twórcy przysługuje wów- czas prawo do wynagrodzenia.

   Art. 331.

   Wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnospraw- nych, jeżeli to korzystnie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma za- robkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upo- śledzenia.

   Art. 332.

   Wolno korzystać z utworów dla celów bezpieczeństwa publicznego lub na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub prawodawczych oraz sprawozdań z tych postępowań.

   Art. 333.

   Wolno w celu reklamy wystawy publicznej lub publicznej sprzedaży utworów ko- rzystać z egzemplarzy utworów już rozpowszechnionych, w zakresie uzasadnionym promocją wystawy lub sprzedaży, z wyłączeniem innego handlowego wykorzysta- nia.

   Art. 334.

   Wolno korzystać z utworów w związku z prezentacją lub naprawą sprzętu.

   Art. 335.

   Wolno korzystać z utworu w postaci obiektu budowlanego, jego rysunku, planu lub innego ustalenia, w celu odbudowy lub remontu obiektu budowlanego.

   Art. 34.

   Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wy- mienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodze- nia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

   Art. 35.

   Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.

   Rozdział 4

   Czas trwania autorskich praw majątkowych

   Art. 36.

   Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu:

   1. od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich – od śmierci współtwór- cy, który przeżył pozostałych;

   2. w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany – od daty pierwsze- go rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość;

   3. w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługu- ją z mocy ustawy innej osobie niż twórca – od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony – od daty jego ustalenia;

   4. w odniesieniu do utworu audiowizualnego – od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialo- gów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.

Art. 37.

Jeżeli bieg terminu wygaśnięcia autorskich praw majątkowych rozpoczyna się od rozpowszechnienia utworu, a utwór rozpowszechniono w częściach, odcinkach, fragmentach lub wkładkach, bieg terminu liczy się oddzielnie od daty rozpowszech- nienia każdej z wymienionych części.

Art. 38. (uchylony).

Art. 39.

Czas trwania autorskich praw majątkowych liczy się w latach pełnych następujących po roku, w którym nastąpiło zdarzenie, od którego zaczyna się bieg terminów okre- ślonych w art. 36 i art. 37.

Art. 40.

1. Producenci lub wydawcy egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, pla- stycznych, fotograficznych i kartograficznych, niekorzystających z ochrony au- torskich praw majątkowych, są obowiązani do przekazywania na rzecz Fundu- szu, o którym mowa w art. 111, wpłaty wynoszącej od 5 % do 8 % wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy tych utworów. Dotyczy to wydań publikowa- nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Producenci i wydawcy dokonują wpłat, o których mowa w ust. 1, za okresy kwartalne w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwarta- łu, w którym uzyskano wpływy ze sprzedaży. Jeżeli wysokość wpłaty nie prze- kracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1 000 euro, możliwe jest roz- liczanie w innych regularnych okresach, nie dłuższych jednak niż rok obrotowy.

 1. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do egzemplarzy chronionych opracowań utworów niekorzystających z ochrony autorskich praw majątkowych.

 2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze rozporządzenia, wysokość procentu, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 5

Przejście autorskich praw majątkowych

 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:

  Art. 41.

  1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedzicze- nia lub na podstawie umowy;

  2. nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej.

 2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.

 3. Nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przy- szłości.

 4. Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w chwili jej za- warcia.

 5. Twórca utworu wykorzystanego lub włączonego do utworu audiowizualnego oraz utworu wchodzącego w skład utworu zbiorowego, po powstaniu nowych sposobów eksploatacji utworów, nie może bez ważnego powodu odmówić udzielenia zezwolenia na korzystanie z tego utworu w ramach utworu audiowi- zualnego lub utworu zbiorowego na polach eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia umowy.

Art. 42.

Jeżeli autorskie prawa majątkowe jednego ze współtwórców miałyby przypaść Skar- bowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu, część ta przechodzi na pozostałych przy życiu współtwórców lub ich następców prawnych, stosownie do wielkości ich udziałów.

Art. 43.

 1. Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagro- dzenia.

 2. Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz ko- rzyści wynikających z korzystania z utworu.

Art. 44.

W razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabyw- cy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd.

Art. 45.

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.

Art. 46.

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, mimo że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych.

Art. 47.

Jeżeli wynagrodzenie twórcy zależy od wysokości wpływów z korzystania z utworu, twórca ma prawo do otrzymania informacji i wglądu w niezbędnym zakresie do do- kumentacji mającej istotne znaczenie dla określenia wysokości tego wynagrodzenia.

Art. 48.

 1. Jeżeli wynagrodzenie twórcy jest określone procentowo od ceny sprzedaży eg- zemplarzy utworu, a cena ta ulega podwyższeniu, twórcy należy się umówiony procent od egzemplarzy sprzedanych po podwyższonej cenie.

 2. Jednostronne obniżenie ceny sprzedaży egzemplarzy przed upływem roku od przystąpienia do rozpowszechniania utworu nie wpływa na wysokość wynagro- dzenia. Strony mogą przedłużyć ten termin.

Art. 49.

 1. Jeżeli w umowie nie określono sposobu korzystania z utworu, powinien on być zgodny z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami.

 2. Następca prawny, choćby nabył całość autorskich praw majątkowych, nie może, bez zgody twórcy, czynić zmian w utworze, chyba że są one spowodowane oczy- wistą koniecznością, a twórca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić. Dotyczy to odpowiednio utworów, których czas ochrony autorskich praw mająt- kowych upłynął.

  Art. 50.

  Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwa- lono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo eg- zemplarzy;

  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2

– publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. (utracił moc).

 2. (utracił moc).

  Art. 51.

 3. Wprowadzenie do obrotu oryginału albo egzemplarza utworu na terytorium Eu- ropejskiego Obszaru Gospodarczego wyczerpuje prawo do zezwalania na dalszy obrót takim egzemplarzem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem jego najmu lub użyczenia.

Art. 52.

 1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu.

 2. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przejście autorskich praw majątkowych nie powoduje przeniesienia na nabywcę własności egzemplarza utworu.

 3. Nabywca oryginału utworu jest obowiązany udostępnić go twórcy w takim zakre- sie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania prawa autorskiego. Nabywca ory- ginału może jednak domagać się od twórcy odpowiedniego zabezpieczenia oraz wynagrodzenia za korzystanie.

Art. 53.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Art. 54.

 1. Twórca jest obowiązany dostarczyć utwór w terminie określonym w umowie, a jeżeli termin nie został oznaczony – niezwłocznie po ukończeniu utworu.

 2. Jeżeli twórca nie dostarczył utworu w przewidzianym terminie, zamawiający mo- że wyznaczyć twórcy odpowiedni dodatkowy termin z zagrożeniem odstąpienia od umowy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

Art. 55.

 1. Jeżeli zamówiony utwór ma usterki, zamawiający może wyznaczyć twórcy odpo- wiedni termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może od umo- wy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia, chyba że usterki są wynikiem okoliczności, za które twórca nie ponosi odpowie- dzialności. Twórca zachowuje w każdym razie prawo do otrzymanej części wy- nagrodzenia, nie wyższej niż 25 % wynagrodzenia umownego.

 2. Jeżeli utwór ma wady prawne, zamawiający może od umowy odstąpić i żądać na- prawienia poniesionej szkody.

 3. Roszczenia, o których mowa w ust. 1, wygasają z chwilą przyjęcia utworu.

 4. Jeżeli zamawiający nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostar- czenia utworu o jego przyjęciu, nieprzyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od doko- nania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. Strony mogą określić inny termin.

Art. 56.

 1. Twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć ze względu na swoje istot- ne interesy twórcze.

 2. Jeżeli w ciągu dwóch lat od odstąpienia lub wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, twórca zamierza przystąpić do korzystania z utworu, ma obowiązek zaofe- rować to korzystanie nabywcy lub licencjobiorcy, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin.

 3. Jeżeli odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie następuje po przyjęciu utwo- ru, skuteczność odstąpienia lub wypowiedzenia może być przez drugą stronę umowy uzależniona od zabezpieczenia kosztów poniesionych przez nią w związ- ku z zawartą umową. Nie można jednak żądać zwrotu kosztów, gdy zaniechanie rozpowszechniania jest następstwem okoliczności, za które twórca nie ponosi od- powiedzialności.

 4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do utworów architektonicznych i architektoniczno- urbanistycznych, audiowizualnych oraz utworów zamówionych w zakresie ich eksploatacji w utworze audiowizualnym.

Art. 57.

 1. Jeżeli nabywca autorskich praw majątkowych lub licencjobiorca, który zobowią- zał się do rozpowszechniania utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania w umówionym terminie, a w jego braku – w ciągu dwóch lat od przyjęcia utworu, twórca może odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć i domagać się naprawienia szkody po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż sześć miesięcy.

 2. Jeżeli wskutek okoliczności, za które nabywca lub licencjobiorca ponosi odpo- wiedzialność, utwór nie został udostępniony publiczności, twórca może się doma- gać, zamiast naprawienia poniesionej szkody, podwójnego wynagrodzenia w sto- sunku do określonego w umowie o rozpowszechnienie utworu, chyba że licencja jest niewyłączna.

 3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do utworów architektonicznych i architekto- niczno-urbanistycznych.

Art. 58.

Jeżeli publiczne udostępnienie utworu następuje w nieodpowiedniej formie albo ze zmianami, którym twórca mógłby słusznie się sprzeciwić, może on po bezskutecz- nym wezwaniu do zaniechania naruszenia odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć. Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia określonego umową.

Art. 59.

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, każda ze stron odstępując od umowy lub wypo- wiadając ją może żądać od drugiej strony zwrotu wszystkiego, co ta otrzymała z ty- tułu umowy.

Art. 60.

 1. Korzystający z utworu jest obowiązany umożliwić twórcy przed rozpowszechnie- niem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego. Jeżeli wniesione w związku z nadzorem zmiany w utworze są niezbędne i wynikają z okoliczności od twórcy

  niezależnych, koszty ich wprowadzenia obciążają nabywcę autorskich praw ma- jątkowych lub licencjobiorcę.

 2. Jeżeli twórca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w odpowiednim terminie, uważa się, że wyraził zgodę na rozpowszechnianie utworu.

 3. Jeżeli ustawa lub umowa nie stanowią inaczej, za wykonanie nadzoru autorskiego nie przysługuje twórcy odrębne wynagrodzenie.

 4. Twórcy utworu plastycznego przysługuje prawo do sprawowania odpłatnego nad- zoru autorskiego.

 5. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad utworami architektonicznymi i architekto- niczno-urbanistycznymi regulują odrębne przepisy.

Art. 61.

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nabycie od twórcy egzemplarza projektu architek- tonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy.

Art. 62.

 1. Twórca może w zbiorowej publikacji swych utworów umieścić utwory, o których publikację zawarł odrębną umowę.

 2. Umowa o zbiorowe wydanie utworów nie obejmuje prawa publikacji poszczegól- nych utworów, chyba że postanowiono w niej inaczej.

Art. 63.

Jeżeli umowa obejmuje sporządzenie egzemplarzy przeznaczonych do udostępnienia publiczności, twórcy należą się egzemplarze autorskie w liczbie określonej w umo- wie.

Art. 64.

Umowa zobowiązująca do przeniesienia autorskich praw majątkowych przenosi na nabywcę, z chwilą przyjęcia utworu, prawo do wyłącznego korzystania z utworu na określonym w umowie polu eksploatacji, chyba że postanowiono w niej inaczej.

Art. 65.

W braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji.

Art. 66.

 1. Umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na tery- torium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej.

 2. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, prawo uzyskane na podstawie umowy licencyjnej wygasa.

Art. 67.

 1. Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzysta- nia.

 2. Jeżeli umowa nie zastrzega wyłączności korzystania z utworu w określony sposób (licencja wyłączna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez twórcę upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu eks- ploatacji (licencja niewyłączna).

 3. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji.

 4. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, uprawniony z licencji wyłącznej może docho- dzić roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych, w zakresie obję- tym umową licencyjną.

 5. Umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Art. 68.

 1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich bra- ku na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego.

 2. Licencję udzieloną na okres dłuższy niż pięć lat uważa się, po upływie tego termi- nu, za udzieloną na czas nieoznaczony.

  Rozdział 6

  Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych

  Art. 69.

  Współtwórcami utworu audiowizualnego są osoby, które wniosły wkład twórczy w jego powstanie, a w szczególności: reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórca scenariusza.

  Art. 70.

  1. Domniemywa się, że producent utworu audiowizualnego nabywa na mocy umowy o stworzenie utworu albo umowy o wykorzystanie już istniejącego utworu wyłączne prawa majątkowe do eksploatacji tych utworów w ramach utworu audiowizualnego jako całości.

   [2. Główny reżyser, operator obrazu, twórcy scenariusza, twórcy innych utworów literackich lub muzycznych, które stworzone zostały do utworu audiowizualnego lub w nim wykorzystane, oraz artyści wykonawcy są uprawnieni do:

   1. wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach;

   2. stosownego wynagrodzenia z tytułu najmu egzemplarzy utworów audiowi- zualnych i ich publicznego odtwarzania;

   3. stosownego wynagrodzenia z tytułu nadawania utworu w telewizji lub po- przez inne środki publicznego udostępniania utworów;

   4. stosownego wynagrodzenia z tytułu reprodukowania utworu audiowizualne- go na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego.]

ust. 2 niezgodny z Konstytucją - wyrok TK (Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658), traci moc z dniem 6 czerwca 2007 r.

 1. Współtwórcy utworu audiowizualnego oraz artyści wykonawcy są uprawnieni do:

  1. wynagrodzenia proporcjonalnego do wpływów z tytułu wyświetlania utworu audiowizualnego w kinach;

  2. stosownego wynagrodzenia z tytułu najmu egzemplarzy utworów audiowi- zualnych i ich publicznego odtwarzania;

  3. stosownego wynagrodzenia z tytułu nadawania utworu w telewizji lub po- przez inne środki publicznego udostępniania utworów;

  4. stosownego wynagrodzenia z tytułu reprodukowania utworu audiowizual- nego na egzemplarzu przeznaczonym do własnego użytku osobistego.

 1. Korzystający z utworu audiowizualnego wypłaca wynagrodzenie, o którym mo- wa w ust. 21, za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

 2. Stosowne wynagrodzenie za korzystanie z polskiego utworu audiowizualnego za granicą lub zagranicznego utworu audiowizualnego w Rzeczypospolitej Polskiej może być ustalone ryczałtowo.

Art. 71.

Producent może bez zgody twórców utworu audiowizualnego dokonywać tłumaczeń na różne wersje językowe.

Art. 72.

Twórca utworu zamówionego do utworu audiowizualnego może, po upływie pięciu lat od przyjęcia zamówionego utworu, zezwolić na rozpowszechnianie tego utworu w innym utworze audiowizualnym, jeżeli w tym terminie nie doszło do rozpo- wszechnienia utworu audiowizualnego z jego utworem. Strony mogą skrócić ten termin.

Art. 73.

Prawo do nadzoru autorskiego może być wykonywane tylko w stosunku do ostatecz- nej wersji utworu audiowizualnego.

Rozdział 7

Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych

Art. 74.

 1. Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

 2. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy je- go wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu progra- mu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

 3. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

 4. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, z zastrzeżeniem prze- pisów art. 75 ust. 2 i 3, obejmują prawo do:

  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w cało- ści lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakre- sie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrot- nienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;

  2. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;

  3. rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii.

Art. 75.

 1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, czynności wymienione w art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 nie wymagają zgody uprawnionego, jeżeli są niezbędne do korzystania z progra- mu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania błę- dów przez osobę, która legalnie weszła w jego posiadanie.

 2. Nie wymaga zezwolenia uprawnionego:

  1. sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z pro- gramu komputerowego. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może być używana równocześnie z programem komputerowym;

  2. obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputero- wego w celu poznania jego idei i zasad przez osobę posiadającą prawo ko- rzystania z egzemplarza programu komputerowego, jeżeli, będąc do tych czynności upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wy- świetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego;

  3. zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowe- go z innymi programami komputerowymi, o ile zostaną spełnione następujące warunki:

   1. czynności te dokonywane są przez licencjobiorcę lub inną osobę uprawnioną do korzystania z egzemplarza programu komputerowego bądź przez inną osobę działającą na ich rzecz,

   2. informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio

    łatwo dostępne dla osób, o których mowa pod lit. a,

   3. czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego programu kompu- terowego, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania.

 3. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie mogą być:

  1. wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego;

  2. przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego;

  3. wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażenia lub do in- nych czynności naruszających prawa autorskie.

Art. 76.

Postanowienia umów sprzeczne z art. 75 ust. 2 i 3 są nieważne.

Art. 77.

Do programów komputerowych nie stosuje się przepisów art. 16 pkt 3–5, art. 20, art. 23, art. 231, art. 27, art. 28, art. 30, art. 331–335, art. 49 ust. 2, art. 56, art. 60 i art. 62.

Art. 771.

Uprawniony może domagać się od użytkownika programu komputerowego znisz- czenia posiadanych przez niego środków technicznych (w tym programów kompute- rowych), których jedynym przeznaczeniem jest ułatwianie niedozwolonego usuwa- nia lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń programu.

Art. 772.

Ochrona przyznana bazom danych spełniającym cechy utworu nie obejmuje progra- mów komputerowych używanych do sporządzenia lub obsługi baz danych dostęp- nych przy pomocy środków elektronicznych.

Rozdział 8

Ochrona autorskich praw osobistych

Art. 78.

 1. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności po- trzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynie- nia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny.

 2. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego może wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa.

 3. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, osoby wymienione w ust. 2 są uprawnione w tej samej kolejności do wykonywania autorskich praw osobistych zmarłego twór- cy.

 4. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, z powództwem, o którym mowa w ust. 2, może również wystąpić stowarzyszenie twórców właściwe ze względu na rodzaj twórczości lub organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pra- wami pokrewnymi, która zarządzała prawami autorskimi zmarłego twórcy.

  Rozdział 9

  Ochrona autorskich praw majątkowych

  Art. 79.

  1. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać

   od osoby, która naruszyła te prawa:

   1. zaniechania naruszania;

   2. usunięcia skutków naruszenia;

   3. naprawienia wyrządzonej szkody:

    1. na zasadach ogólnych albo

    2. poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwu- krotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu;

   4. wydania uzyskanych korzyści.

  2. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać:

   1. jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpo- wiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania do publicznej wiado- mości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej spra- wie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd;

   2. zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpo- wiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna wysokość uprawdopo- dobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz Funduszu, o którym mowa w art. 111, gdy naruszenie jest zawinio- ne i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej wykonywanej w cudzym albo we własnym imieniu, choćby na cudzy rachunek.

  3. Sąd może nakazać osobie, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, na jej wniosek i za zgodą uprawnionego, w przypadku gdy naruszenie jest niezawinio- ne, zapłatę stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego, jeżeli zaniecha- nie naruszania lub usunięcie skutków naruszenia byłoby dla osoby naruszającej niewspółmiernie dotkliwe.

  4. Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec na wniosek uprawnionego o bezprawnie wytworzonych przedmiotach oraz środkach i materiałach użytych do ich wytworzenia, w szczególności może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet należnego odszkodowania lub zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.

  5. Domniemywa się, że środki i materiały, o których mowa w ust. 4, są własnością osoby, która naruszyła autorskie prawa majątkowe.

  6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń przed dostępem, zwielokrotnianiem lub rozpo-

   wszechnianiem utworu, jeżeli działania te mają na celu bezprawne korzystanie z utworu.

  7. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku usuwania lub zmiany bez upoważnienia jakichkolwiek elektronicznych informacji na temat zarządza- nia prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, a także świadomego rozpo- wszechniania utworów z bezprawnie usuniętymi lub zmodyfikowanymi takimi informacjami.

Art. 80.

 1. Sąd właściwy do rozpoznania spraw o naruszenie autorskich praw majątkowych miejsca, w którym sprawca wykonuje działalność lub w którym znajduje się je- go majątek, także przed wytoczeniem powództwa rozpoznaje, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia w sądzie, wniosek mającego w tym interes prawny:

  1. o zabezpieczenie dowodów oraz o zabezpieczenie związanych z nimi rosz- czeń;

  2. o zobowiązanie naruszającego autorskie prawa majątkowe do udzielenia in- formacji i udostępnienia określonej przez sąd dokumentacji mającej znacze- nie dla roszczeń, o których mowa w art. 79 ust. 1;

  3. o zobowiązanie innej niż naruszający osoby do udzielenia informacji, które mają znaczenie dla roszczeń, określonych w art. 79 ust. 1, o pochodzeniu, sieciach dystrybucji, ilości i cenie towarów lub usług naruszających autor- skie prawa majątkowe, jeżeli:

   1. stwierdzono, że posiada ona towary naruszające autorskie prawa mająt- kowe, lub

   2. stwierdzono, że korzysta ona z usług naruszających autorskie prawa majątkowe, lub

   3. stwierdzono, że świadczy ona usługi wykorzystywane w działaniach na- ruszających autorskie prawa majątkowe, lub

   4. została przez osobę określoną w lit. a, b lub c wskazana jako uczestni- cząca w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadcze- niu usług naruszających autorskie prawa majątkowe,

    a powyższe działania mają na celu uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio zysku lub innej korzyści ekonomicznej, przy czym nie obejmuje to działań konsumentów będących w dobrej wierze.

 2. Sąd, dopuszczając dowód lub rozpoznając wnioski, o których mowa w ust. 1, zapewnia zachowanie tajemnicy przedsiębiorcy i innych tajemnic ustawowo chronionych.

 3. Od obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, może uchylić się ten, kto we- dług przepisów Kodeksu postępowania cywilnego mógłby jako świadek odmó- wić zeznań lub odpowiedzi na zadane mu pytanie.

 4. W uzasadnionych przypadkach sąd może uzależnić wydanie postanowienia o zabezpieczeniu dowodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, od złożenia kaucji.

 5. Zażalenia na postanowienia sądu w sprawach, o których mowa w ust. 1, sąd roz- poznaje w terminie 7 dni.

 6. Do zabezpieczenia dowodów stosuje się odpowiednio art. 733, art. 742 i art.

744-746 Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozdział 10

Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji

Art. 81.

 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

  W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

 2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

  1. osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnie- niem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecz- nych, zawodowych;

  2. osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajo- braz, publiczna impreza.

Art. 82.

Jeżeli osoba, do której korespondencja jest skierowana, nie wyraziła innej woli, roz- powszechnianie korespondencji, w okresie dwudziestu lat od jej śmierci, wymaga zezwolenia małżonka, a w jego braku kolejno zstępnych, rodziców lub rodzeństwa.

Art. 83.

Do roszczeń w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby na nim przedstawio- nej oraz rozpowszechniania korespondencji bez wymaganego zezwolenia osoby, do której została skierowana, stosuje się odpowiednio przepis art. 78 ust. 1; roszczeń tych nie można dochodzić po upływie dwudziestu lat od śmierci tych osób.

Art. 84.

 1. Twórca, a wydawca lub producent na żądanie twórcy mają obowiązek zachowania w tajemnicy źródeł informacji wykorzystanych w utworze oraz nieujawniania związanych z tym dokumentów.

 2. Ujawnienie tajemnicy jest dozwolone za zgodą osoby, która powierzyła tajemnicę, lub na podstawie postanowienia właściwego sądu.

  Rozdział 11 Prawa pokrewne

  Oddział 1

  Prawa do artystycznych wykonań

  Art. 85.

  1. Każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej pozostaje pod ochroną niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

  2. Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania.

Art. 86.

 1. Artyście wykonawcy przysługuje, w granicach określonych przepisami ustawy, wyłączne prawo do:

  1. ochrony dóbr osobistych, w szczególności w zakresie:

   1. wskazywania go jako wykonawcy, z wyłączeniem przypadków, gdy pominięcie jest zwyczajowo przyjęte,

   2. decydowania o sposobie oznaczenia wykonawcy, w tym zachowania anonimowości albo posłużenia się pseudonimem,

   3. sprzeciwiania się jakimkolwiek wypaczeniom, przeinaczeniom i innym zmianom wykonania, które mogłyby naruszać jego dobre imię;

  2. korzystania z artystycznego wykonania i rozporządzania prawami do niego na następujących polach eksploatacji:

   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną tech- niką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycz- nego oraz techniką cyfrową,

   2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzempla- rzy,

   3. w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony w lit. b – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu eg- zemplarza, a także publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 2. Artyście wykonawcy służy prawo do wynagrodzenia za korzystanie z artystycz- nego wykonania lub za rozporządzanie prawami do takiego wykonania określo- ne w umowie albo przyznane w przepisach ustawy.

 3. W przypadku nadawania, reemitowania lub odtwarzania artystycznego wykona- nia za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, artyście wykonawcy przysługuje prawo do stosownego wynagrodzenia.

  Art. 87.

  Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, zawarcie przez artystę wykonawcę z producentem utworu audiowizualnego umowy o współudział w realizacji utworu audiowizualnego przenosi na producenta prawa do rozporządzania i korzystania z wykonania, w ra- mach tego utworu audiowizualnego, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji.

  Art. 88.

  Prawo artysty wykonawcy nie narusza prawa autorskiego do wykonywanego utworu.

  Art. 89.

  Prawo, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2, wygasa z upływem pięć- dziesięciu lat następujących po roku, w którym artystyczne wykonanie ustalono. Je- żeli jednak w tym czasie nastąpiła publikacja utrwalenia tego wykonania lub jego publiczne odtworzenie, okres ochrony liczy się od tych zdarzeń, a gdy miały miejsce obydwa – od tego z nich, które miało miejsce wcześniej.

  Art. 90.

  Przepisy ustawy stosuje się do artystycznych wykonań, które:

  1. dokonane zostały przez obywatela polskiego albo osobę zamieszkałą na te- rytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

11) dokonane zostały przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europej- skiej, lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub

 1. zostały ustalone po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

 2. zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Pol- skiej, lub

 3. są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.

Art. 91.

Domniemywa się, że kierownik zespołu jest umocowany do reprezentowania praw do zespołowego artystycznego wykonania. Domniemanie to stosuje się odpowiednio do części artystycznego wykonania mających samodzielne znaczenie.

Art. 92.

Do artystycznych wykonań stosuje się odpowiednio przepisy art. 8–10, 12, 18, 21,

211, 41–45, 47–49, 52–55, 57–59, 62–68, 71 i 78.

Art. 93.

Do prawa do artystycznego wykonania stosuje się odpowiednio przepisy art. 15a oraz art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Oddział 2

Prawa do fonogramów i wideogramów

Art. 94.

 1. Fonogramem jest pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu albo innych zjawisk akustycznych.

 2. Wideogramem jest pierwsze utrwalenie sekwencji ruchomych obrazów, z dźwiękiem lub bez, niezależnie od tego, czy stanowi ono utwór audiowizualny.

 3. Domniemywa się, że producentem fonogramu lub wideogramu jest osoba, pod której nazwiskiem lub firmą (nazwą) fonogram lub wideogram został po raz pierwszy sporządzony.

 4. Bez uszczerbku dla praw twórców lub artystów wykonawców, producentowi fo- nogramu lub wideogramu przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania i ko- rzystania z fonogramu lub wideogramu w zakresie:

  1. zwielokrotniania określoną techniką;

  2. wprowadzenia do obrotu;

  3. najmu oraz użyczania egzemplarzy;

  4. publicznego udostępniania fonogramu lub wideogramu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybra- nym.

 5. W przypadku nadawania, reemitowania lub odtwarzania wprowadzonego do ob- rotu fonogramu lub wideogramu, producentowi przysługuje prawo do stosowne- go wynagrodzenia.

Art. 95.

 1. Prawo, o którym mowa w art. 94 ust. 4 i 5, wygasa z upływem pięćdziesięciu lat następujących po roku, w którym fonogram lub wideogram został sporządzony.

 2. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, fonogram został opublikowany, pra- wo, o którym mowa w art. 94 ust. 4 i 5, wygasa z upływem pięćdziesięciu lat na- stępujących po roku, w którym fonogram został opublikowany.

 3. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, fonogram nie został opublikowany i jeżeli w tym okresie został rozpowszechniony, prawo, o którym mowa w art. 94 ust. 4 i 5, wygasa z upływem pięćdziesięciu lat następujących po roku, w którym fonogram został rozpowszechniony.

 4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, wideogram został opublikowany lub rozpowszechniony, prawo, o którym mowa w art. 94 ust. 4 i 5, wygasa z upły- wem pięćdziesięciu lat następujących po roku, w którym miało miejsce pierwsze z tych zdarzeń.

Art. 951.

 1. Do fonogramów stosuje się odpowiednio przepis art. 21 ust. 1, chyba że nada- wanie odbywa się na podstawie umowy z uprawnionym.

 2. Do fonogramów i wideogramów stosuje się odpowiednio przepisy art. 211.

  Art. 96.

  Przepisy ustawy stosuje się do fonogramów i wideogramów:

  1. których producent ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce za- mieszkania lub siedzibę, lub

11) których producent ma na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub

2) które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.

Oddział 3

Prawa do nadań programów

Art. 97.

Bez uszczerbku dla praw twórców, artystów wykonawców, producentów fonogra- mów i wideogramów, organizacji radiowej lub telewizyjnej przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania ze swoich nadań programów w zakresie:

 1. utrwalania;

 2. zwielokrotniania określoną techniką;

 3. nadawania przez inną organizację radiową lub telewizyjną;

 4. reemitowania;

 5. wprowadzania do obrotu ich utrwaleń;

 6. odtwarzania w miejscach dostępnych za opłatą wstępu;

 7. udostępniania ich utrwaleń w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich do- stęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Art. 98.

Prawo, o którym mowa w art. 97, gaśnie z upływem pięćdziesięciu lat następujących po roku pierwszego nadania programu.

Art. 99.

Przepisy ustawy stosuje się do nadań programów:

 1. organizacji radiowej i telewizyjnej, która ma siedzibę na terytorium Rze- czypospolitej Polskiej lub

 2. organizacji radiowej i telewizyjnej, która ma siedzibę na terytorium Euro- pejskiego Obszaru Gospodarczego,

 3. które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.

Oddział 31

Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych

Art. 991.

Wydawcy, który jako pierwszy w sposób zgodny z prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane, przysługuje wyłączne prawo do rozporzą- dzania tym utworem i korzystania z niego na wszystkich polach eksploatacji przez okres dwudziestu pięciu lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia.

Art. 992.

Temu, kto po upływie czasu ochrony prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, niebędące utworem, przysługuje wyłączne prawo

do rozporządzania takim wydaniem i korzystania z niego w zakresie, o którym mowa w art. 50 pkt 1 i 2, przez okres trzydziestu lat od daty publikacji.

Art. 993.

Przepisy art. 991 i art. 992 stosuje się odpowiednio do utworów i tekstów, które ze względu na czas ich powstania lub charakter nigdy nie były objęte ochroną prawa autorskiego.

Art. 994.

Przy wyznaczaniu czasu ochrony, o którym mowa w art. 991 i w art. 992, stosuje się odpowiednio przepisy art. 37 i art. 39.

Art. 995.

 1. Przepisy ustawy stosuje się do pierwszych wydań:

  1. których wydawca ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce za- mieszkania lub siedzibę lub

  2. których wydawca ma na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub

  3. które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.

 2. Przepisy ustawy stosuje się do wydań naukowych i krytycznych, które:

  1. zostały dokonane przez obywatela polskiego albo osobę zamieszkałą na te- rytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

  2. zostały ustalone po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

  3. zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Pol- skiej, lub

  4. są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.

Oddział 4

Postanowienia wspólne dotyczące praw pokrewnych

Art. 100.

Wykonywanie praw do artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów, nadań programów, a także pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych, pod- lega odpowiednio ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 23–35.

Art. 101.

Do artystycznych wykonań, fonogramów, wideogramów, nadań programów, pierw- szych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych stosuje się odpowiednio przepisy art. 1 ust. 4, art. 6, art. 61, art. 8 ust. 2, art. 22, art. 39, art. 51, art. 79 i art. 80.

Art. 102.

 1. Na każdym egzemplarzu fonogramu lub wideogramu umieszcza się, poza ozna- czeniami dotyczącymi autorstwa i artystycznego wykonawstwa, tytułami utworów oraz datą sporządzenia, nazwisko lub firmę (nazwę) producenta oraz, w wypadku utrwalenia nadania, nazwę organizacji radiowej lub telewizyjnej.

 2. Domniemywa się, że egzemplarze niespełniające wymogów określonych w ust. 1 zostały sporządzone bezprawnie.

Art. 103.

Spory dotyczące praw pokrewnych należą do właściwości sądów okręgowych.

Rozdział 12

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

Art. 104.

 1. Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrew- nymi, zwanymi dalej „organizacjami zbiorowego zarządzania”, w rozumieniu ustawy, są stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, produ- centów lub organizacje radiowe i telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw po- krewnych oraz wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy.

 2. Do organizacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa o stowarzy- szeniach, z tym że:

  1. członkiem organizacji może być również osoba prawna;

  2. podjęcie przez organizacje działalności określonej w ustawie wymaga zezwo- lenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe- go;

  3. nadzór nad organizacjami sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, organizacjom dającym rękojmię nale- żytego zarządzania powierzonymi prawami.

 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakresu udzielonego zezwolenia, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wzywa organizację do usunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie z zagrożeniem cofnięcia ze- zwolenia.

 5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może być cofnięte, jeżeli organizacja:

   1. nie wykonuje należycie obowiązków w zakresie zarządzania powierzonymi jej prawami autorskimi lub pokrewnymi oraz ich ochrony;

  narusza przepisy prawa w zakresie udzielonego zezwolenia.

 • Decyzja ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o udzieleniu lub o cofnięciu zezwolenia na podjęcie wykonywania przez organi-

zacje zbiorowego zarządzania uprawnień określonych w ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 105.

 1. Domniemywa się, że organizacja zbiorowego zarządzania jest uprawniona do za- rządzania i ochrony w odniesieniu do pól eksploatacji objętych zbiorowym zarzą- dzaniem oraz że ma legitymację procesową w tym zakresie. Na domniemanie to nie można się powołać, gdy do tego samego utworu lub artystycznego wykonania rości sobie tytuł więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania.

 2. W zakresie swojej działalności organizacja zbiorowego zarządzania może się do- magać udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń i opłat.

Art. 106.

 1. Organizacja zbiorowego zarządzania jest obowiązana do jednakowego traktowa- nia praw swoich członków oraz innych podmiotów przez siebie reprezentowanych w zakresie zarządzania tymi prawami lub dochodzenia ich ochrony.

 2. Organizacja zbiorowego zarządzania nie może, bez ważnych powodów, odmówić zgody na korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań w granicach wyko- nywanego przez siebie zarządu.

 3. Organizacja zbiorowego zarządzania nie może, bez ważnych powodów, odmówić podjęcia zarządzania prawem autorskim lub prawem pokrewnym. Zarządzanie to wykonuje zgodnie ze swoim statutem.

Art. 107.

Jeżeli na danym polu eksploatacji działa więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania, organizacją właściwą w rozumieniu ustawy jest organizacja, do której należy twórca lub artysta wykonawca, a gdy twórca lub artysta wykonawca nie nale- ży do żadnej organizacji albo nie ujawnił swojego autorstwa – organizacja wskazana przez Komisję Prawa Autorskiego, o której mowa w art. 108 ust. 1.

Art. 108.

 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje Komisję Prawa Autorskiego, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z czterdziestu arbitrów powoływanych w odpowiedniej proporcji spośród kandydatów, o któ- rych mowa w ust. 2.

 2. Kandydatów na członków Komisji przedstawiają organizacje zbiorowego zarzą- dzania, stowarzyszenia twórców, artystów wykonawców, producentów, organiza- cje zrzeszające podmioty zajmujące się zawodowo korzystaniem z utworów oraz organizacje radiowe i telewizyjne, w terminie wyznaczonym przez ministra wła- ściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Informację o ter- minie ogłasza się w drukowanych dziennikach prasowych.

 3. (utracił moc).*)

 4. Do postępowania przed Komisją w sprawach, o których mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Od orzeczeń

  Komisji wydanych w tym trybie służy odwołanie do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 5. Komisja w składzie trzyosobowym wyznaczonym z grona arbitrów po jednym przez każdą ze stron oraz superarbitra wybranego przez tak wyznaczonych arbi- trów rozstrzyga spory dotyczące stosowania tabel, o których mowa w ust. 3, oraz spory związane z zawarciem umowy, o której mowa w art. 211 ust. 1. Jeżeli jedna ze stron nie wyznaczy arbitra albo arbitrzy nie wyznaczą superarbitra, zostaną oni wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 6. Do postępowania przed Komisją w sprawach, o których mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu przed sądem polubownym.

 7. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia Komisji, o którym mowa w ust. 5, może w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wnieść powództwo do wła- ściwego sądu okręgowego.

 8. Arbitrom za udział w posiedzeniach Komisji przysługuje wynagrodzenie.

 9. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb działania Komisji, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8, wysokość opłat za postępowanie przed Komisją oraz zasady ich wnoszenia.

  Art. 109.

  Postanowienia umowne mniej korzystne dla twórców, niż wynikałoby to z tabel, o których mowa w art. 108 ust. 3, są nieważne, a ich miejsce zajmują odpowiednie postanowienia tych tabel.

  Art. 110.

  Wysokość wynagrodzeń dochodzonych w zakresie zbiorowego zarządzania przez organizacje zbiorowego zarządzania powinna uwzględniać wysokość wpływów osiąganych z korzystania z utworów i artystycznych wykonań, a także charakter i zakres korzystania z tych utworów i wykonań artystycznych.

  Rozdział 121.

  Kontrola produkcji nośników optycznych

  Art. 1101.

  Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawuje kontrolę w zakresie produkcji i zwielokrotniania nośników optycznych, w szczegól- ności w celu zapewnienia ich zgodności z udzielonymi przez uprawnionych, na pod- stawie niniejszej ustawy, upoważnieniami.

  Art. 1102.

  Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w art. 1101, jest obowiązany do stosowania kodów identyfikacyjnych we wszystkich urządzeniach i ich elementach, podczas procesu produkcji nośników optycznych.

  Art. 1103.

  1. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w art. 1101, informuje ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzic- twa narodowego o przedmiocie i zakresie prowadzonej działalności w terminie trzydziestu dni od dnia rozpoczęcia tej działalności.

  2. Przedsiębiorca przekazuje ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informacje dotyczące:

   1. imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i adresu, osób uprawnionych do jego reprezentowania, a także miejsca wyko- nywania działalności;

   2. posiadanych urządzeń do produkcji i zwielokrotniania nośników optycz- nych;

   3. zastosowanych, we wszystkich urządzeniach i ich elementach, podczas pro- cesu produkcji, kodach identyfikacyjnych.

  3. Przedsiębiorca przekazuje, w terminie do dziesiątego dnia każdego miesiąca, in- formacje za okres miesiąca poprzedzającego, dotyczące:

   1. zbiorczej wielkości produkcji i jej rodzaju;

   2. wykonywania zamówień poza miejscem prowadzenia działalności;

   3. rozporządzenia urządzeniami do produkcji i zwielokrotniania nośników optycznych.

  4. Pierwsze przekazanie przez przedsiębiorcę informacji, o których mowa w ust. 3, następuje w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania przez przedsiębiorcę informacji, o których mowa w ust. 1, za okres od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w art. 1101, nie dłuższy jednak niż dwa poprzednie miesiące.

  5. Przedsiębiorca niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wszelkich zmianach informacji, o których mowa w ust. 2.

  6. Informacje są składane na formularzach.

  7. Przedsiębiorca przechowuje dokumentację stanowiącą podstawę sporządzenia informacji, o których mowa w ust. 2 i 3, przez okres pięciu lat.

Art. 1104.

 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego prowa- dzi rejestr informacji, o których mowa w art. 1103.

 2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela każdemu, kto ma w tym interes prawny, informacji zawartych w rejestrze, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia praw autorskich lub praw pokrew- nych, w zakresie niezbędnym do dochodzenia ich ochrony.

 3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze rozporządzenia:

  1. sposób prowadzenia rejestru informacji, tryb przekazywania informacji przez przedsiębiorcę oraz wzory formularzy,

  2. rodzaje kodów identyfikacyjnych zgodnych ze standardami międzynarodo- wymi w tym zakresie,

uwzględniając konieczność zapewnienia przejrzystości zapisu informacji znaj- dujących się w rejestrze oraz nieobciążanie przedsiębiorcy nadmiernymi utrudnieniami w zakresie prowadzonej działalności.

Art. 1105.

 1. W ramach sprawowanej kontroli minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może, w każdym czasie, z uwzględnieniem przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, zarządzić przeprowadzenie kontroli działalności przedsiębiorcy w zakresie zgodności ze stanem faktycznym infor- macji, o których mowa w art. 1103.

 2. Kontrolę przeprowadza kontroler na podstawie pisemnego, imiennego upoważ- nienia zawierającego wskazanie przedsiębiorcy, przedmiotu, zakresu i terminu rozpoczęcia i zakończenia kontroli oraz dowodu tożsamości.

 3. Przedsiębiorca udostępnia na żądanie kontrolera wszystkie dokumenty i materia-

  ły niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

 4. Kontroler ma prawo do:

  1. wstępu na teren nieruchomości, do obiektu, lokalu lub ich części należących do przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie, o któ- rym mowa w art. 1101;

  2. wglądu do dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospo- darczej będącej przedmiotem kontroli, z zachowaniem przepisów o ochro- nie tajemnic ustawowo chronionych;

  3. żądania od pracowników ustnych i pisemnych wyjaśnień;

  4. zabezpieczania dowodów.

Art. 1106.

 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli.

 2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach; jeden egzemplarz otrzymuje przedsiębiorca.

 3. Protokół kontroli podpisują kontroler i przedsiębiorca.

 4. W przypadku odmowy albo niemożliwości podpisania protokołu kontroli przez przedsiębiorcę protokół podpisuje tylko kontroler, dokonując w protokole sto- sownej adnotacji o tej odmowie albo o przyczynach uniemożliwiających podpi- sanie protokołu kontroli.

Art. 1107.

 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sporzą- dza w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu kontroli wystąpienie pokon- trolne, które niezwłocznie przekazuje przedsiębiorcy.

 2. Przedsiębiorca, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wystąpienia po- kontrolnego, może zgłosić na piśmie zastrzeżenia do ustaleń i wniosków zawar- tych w wystąpieniu pokontrolnym.

Rozdział 13

Fundusz Promocji Twórczości

Art. 111.

 1. Tworzy się Fundusz Promocji Twórczości, zwany dalej „Funduszem”.

 2. Funduszem dysponuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym nieposiadającym osobowości prawnej.

  Art. 1111.

  1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy, sporzą- dzany na każdy rok budżetowy i zatwierdzany przez dysponenta Funduszu.

  2. Roczny plan finansowy określa w szczególności:

   1. przychody i wydatki;

   2. stan środków obrotowych Funduszu na początek i koniec roku budżetowe- go;

   3. należności i zobowiązania.

  3. Sprawozdania budżetowe z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu sporządza się w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

   Przychodami Funduszu są:

   1. wpływy określone w art. 40;

    Art. 112.

   2. wpływy określone w art. 79 ust. 2;

   3. dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny;

   4. inne wpływy.

    Środki Funduszu przeznacza się na:

    1. stypendia dla twórców;

     Art. 113.

    2. pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych;

    3. pomoc socjalną dla twórców.

Art. 1131.

Do wpłat, o których mowa w art. 40, stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn.

zm.3)), z tym że uprawnienia organów podatkowych określone w tej ustawie przysłu- gują ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Art. 114.

 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po za- sięgnięciu opinii właściwych stowarzyszeń twórców, powołuje komisję opiniu- jącą wnioski w sprawie dofinansowania wydań utworów o szczególnym znacze- niu dla kultury i nauki polskiej, wydań dla niewidomych oraz o przyznanie sty- pendiów i pomocy socjalnej dla twórców.

 2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem o przyznanie środków z Funduszu oraz wymogi formalne, jakim powinien od- powiadać wniosek, uwzględniając konieczność właściwej realizacji zadań Fun- duszu.

Rozdział 14 Odpowiedzialność karna

Art. 115.

 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa cało-

  ści lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania,

  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

 2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudo- nimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, ar- tystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wyko- nanie, fonogram, wideogram lub nadanie.

 3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust.

1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 191, art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97, albo

nie wykonuje obowiązków określonych w art. 193 ust. 2, art. 20 ust. 1–4, art. 40

ust. 1 lub ust. 2,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 116.

 1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,

  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolno-

  ści do lat 2.

 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia ko- rzyści majątkowej,

  3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz.

  727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470).

  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje,

  podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie,

  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolno-

  ści do roku.

  Art. 117.

  1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom w celu rozpowszechnienia utrwala lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej lub w postaci opra- cowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,

   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje,

   podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

   Art. 118.

   1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przedmiot będący nośnikiem utwo- ru, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu rozpowszechnianego lub zwielokrotnionego bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom nabywa lub pomaga w jego zbyciu albo przedmiot ten przyjmuje lub pomaga w jego ukry- ciu,

    podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

   2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje,

    podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 5.

   3. Jeżeli na podstawie towarzyszących okoliczności sprawca przestępstwa określo- nego w ust. 1 lub 2 powinien i może przypuszczać, że przedmiot został uzyska- ny za pomocą czynu zabronionego,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 1181.

 1. Kto wytwarza urządzenia lub ich komponenty przeznaczone do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia skutecznych technicznych zabezpieczeń przed odtwa- rzaniem, przegrywaniem lub zwielokrotnianiem utworów lub przedmiotów praw pokrewnych albo dokonuje obrotu takimi urządzeniami lub ich komponentami, albo reklamuje je w celu sprzedaży lub najmu,

  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

 2. Kto posiada, przechowuje lub wykorzystuje urządzenia lub ich komponenty, o których mowa w ust. 1,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 119.

Kto uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie prawa do kontroli korzystania z utwo- ru, artystycznego wykonania, fonogramu lub wideogramu albo odmawia udzielenia informacji przewidzianych w art. 47,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 120. (uchylony).

Art. 121.

 1. W wypadku skazania za czyn określony w art. 115, 116, 117, 118 lub 1181, sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy.

 2. W wypadku skazania za czyn określony w art. 115, 116, 117 lub 118, sąd może orzec przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy.

Art. 122.

Ściganie przestępstw określonych w art. 116 ust. 1, 2 i 4, art. 117 ust. 1, art. 118 ust. 1, art. 1181 oraz art. 119 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 1221.

W sprawach o przestępstwa określone w art. 115–119 pokrzywdzonym jest również właściwa organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami po- krewnymi.

Art. 123.

Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, może wyznaczyć sądy rejono- we właściwe do rozpoznawania spraw o przestępstwa, o których mowa w art. 115– 119 – na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.

Rozdział 15

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 124.

 1. Przepisy ustawy stosuje się do utworów:

  1. ustalonych po raz pierwszy po jej wejściu w życie;

  2. do których prawa autorskie według przepisów dotychczasowych nie wygasły;

  3. do których prawa autorskie według przepisów dotychczasowych wygasły, a które według niniejszej ustawy korzystają nadal z ochrony, z wyłączeniem okresu między wygaśnięciem ochrony według ustawy dotychczasowej i wej- ściem w życie niniejszej ustawy. Ustawa nie narusza własności egzemplarzy utworów rozpowszechnionych przed dniem jej wejścia w życie.

 2. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się do utworów obywateli obcych stale zamieszka-

  łych za granicą, pod warunkiem wzajemności.

 3. (uchylony).

 4. Postanowienia umów, zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, sprzeczne z przepisami art. 75 ust. 2 i 3 są nieważne.

Art. 125.

 1. Przepisy ustawy stosuje się do artystycznych wykonań:

  1. ustalonych po raz pierwszy po jej wejściu w życie;

  2. w zakresie korzystania z nich po jej wejściu w życie, jeżeli według przepisów niniejszej ustawy korzystają nadal z ochrony.

 2. Ustawa nie narusza własności egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wy- konanie przed dniem jej wejścia w życie.

 1. Przepisy ustawy stosuje się do:

  Art. 126.

  1. fonogramów i wideogramów, które zostały sporządzone po jej wejściu w ży- cie;

  2. programów radiowych i telewizyjnych, które zostały nadane po jej wejściu w

   życie;

  3. fonogramów i wideogramów oraz programów radiowych i telewizyjnych, któ- re według niniejszej ustawy korzystają nadal z ochrony.

 2. Zasady, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się do korzystania przez szkoły w celach dydaktycznych ze sporządzonych przed dniem wejścia w życie ustawy nadań, fonogramów i wideogramów niebędących filmami fabularnymi oraz spektaklami teatralnymi, a także do korzystania z utrwalonych na fonogramach i wideogramach artystycznych wykonań.

Art. 127.

 1. Jeżeli rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy korzystanie z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub programu radio- wego albo telewizyjnego było według przepisów dotychczasowych dozwolone, natomiast po tej dacie wymaga zezwolenia, to może być ono dokończone, pod warunkiem że uprawniony otrzymał stosowne wynagrodzenie.

 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy czynności prawne odnoszące się do prawa autorskiego są skuteczne i podlegają ocenie według przepisów prawa dotychczasowego; odnosi się to również do zda- rzeń innych niż czynności prawne.

 3. Ustawę stosuje się do umów długoterminowych, które zawarte zostały przed dniem jej wejścia w życie, w odniesieniu do okresu następującego po tej dacie

  oraz do zobowiązań, które powstały przed dniem wejścia w życie ustawy, w od- niesieniu do skutków prawnych zdarzeń następujących po tej dacie, nie związa- nych z istotą zobowiązania.

 4. Umowy zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie obejmują praw pokrewnych, chyba że strony postanowiły inaczej.

Art. 1271.

Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w drodze zarządzenia, utworzy zespół do spraw przeciw- działania naruszeniom prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz określi jego skład, zadania i tryb działania.

Art. 128.

Traci moc ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234, z 1975 r. Nr 34, poz. 184 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 192).

Art. 129.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 124 ust. 3, który wchodzi w życ

Produkt dodany do porównania
Produkt dodany do listy życzeń